Slutlön


Slutlön inkl. semesterersättning betalas ut till löntagare som lämnar sin anställning och slutlönen ska betalas ut senast månaden efter det att anställningen upphört.

Slutlönen och semesterersättningen registreras normalt med belopp som har beräknats fram utifrån den obetalda arbetstiden och de sparade semesterdagarna. Om löntagaren har förskottssemester och slutat inom fem år från anställningsdatum, eller från det att förskottssemestern togs ut, gör man avdrag från intjänad förskottssemesterersättning.

Slutlönen består av den inarbetade bruttolönen fram till och med den dag då anställningen upphör och beräknas utifrån timlön eller månadslön till ett belopp som betalas ut som slutlön. För en månadsavlönad beräknas normalt slutlönen ut genom att årslönen divideras med antalet kalenderdagar under ett år (månadslön * 12 / 365) och att lönen per kalenderdag multipliceras med det kvarvarande antalet obetalda kalenderdagar för den anställde. Avdrag för helgdagar görs inte. För timavlönade beräknas slutlönen som antalet obetalda arbetstimmar multiplicerat med timlönen.

Semesterersättningen består av den anställdes intjänade och obetalda semesterlön fram tills dess att anställningen upphörde minus eventuell förskottssemester, se ovan. Slutlönen är semesterlönegrundande lön och därför skall även slutlönen ingå när den slutliga semesterersättningen beräknas. Enligt kollektivavtal beräknas semesterersättningen enligt "sammalöneprincipen" som 4,6 % av månadslönen per betald semesterdag plus 0,8 % av månadslönen per betald semesterdag, eller 5,4 % av månadslönen (4,6 % + 0,8 %). Enligt semesterlagen (1977:480) beräknas semesterersättningen som 4,6 % av månadslönen per betald semesterdag plus 0,43 % av månadslönen per betald semesterdag enligt sammalöneprincipen. Enligt procentregeln i semesterlagen beräknas semesterersättningen som 12 % av den semesterlönegrundande lönen under intjänandeåret plus aktuell semesterdaglön per sparad betald semesterdag. Andra regler kan gälla.

En anställd som har fått förskottssemester kan bli återbetalningsskyldig för den semesterlön som utbetalades under förskottssemestern. Enligt semesterlagen (1977:480) och enligt kollektivavtal får avdrag för en förskottssemesterskuld endast göras från den semesterersättning som skall utbetalas i samband med det att slutlönen betalas ut. En anställd är enligt semesterlagen (1977:480) inte återbetalningsskyldig för förskottssemester om anställningen upphörde mer än 5 år från det att förskottsemestern betalades ut, om anställningen upphörde på grund av sjukdom, arbetsbrist eller på grund av att arbetsgivaren väsentligen åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren.

Slutlönen inkl. semesterersättning betalas ut med engångsbelopp och därför skall avdrag för preliminärskatt göras enligt engångsskatt.

Slutlön inkl. semesterersättning räknas som kontant bruttolön, är semesterlönegrundande, pensionsgrundande, Fora-grundande och fackavgiftsgrundande. Slutlönen inkl. semesterersättning utgör underlag för arbetsgivaravgifter och preliminärskatteavdrag. Bruttolönen för slutlön inkl. semesterersättning minus preliminärskatt är den nettolön som skall betalas ut till löntagaren.

Senast uppdaterad: 2020-01-24