Versionshistorik


2022

BeskrivningAvsnitt
Anpassning till nytt format på filen arbetsgivardeklarationen, version 1.1.11 SKATTEDEKL
Skattetabeller för 2022 inlagda. SKATTETABELLER
Nybilspriser, SKV 2021-14 och SKV2021-29, avseende nybilspriser för 2021 och 2022 inlagda. BILKODER
Bättre kontroll av att en epostadress är korrekt. GENERELLT
Det finns nu stöd för kontrolluppgifter för inkomstår 2021. KU10
Inställningen Maila direkt fungerar nu även på enstaka mailade kontrolluppgifter, när man mailar med knappen på kontrolluppgiften. KU10
Ny rapport för Löner: Semesterrapport. Visar sammanställning över intjänad och uttagen semester. LÖNER
Nytt format för lönefiler till banken: ISO 20022 pain. Kan välja under företagets inställningar. Se handboken för mer information. LÖNER
Inställningen Maila direkt fungerar nu även på enstaka mailade lönespecar, när man mailar med knappen på lönespecen. LÖNER
Arbetsgivaravgiften beräknas automatiskt när man skriver in personnumret. Kontroll görs även när man skapar en ny lön. LÖNTAGARE
Markering på löntagarkortets flikar med gröna och röda pluppar är bytt, nu visas flikens text grå om ingen information finns på fliken. Föreligger något fel blir texten röd. LÖNTAGARE
Säkerhetskopiering ställs om till Automatiskt vid uppdatering till denna version. Om 'Undermapp' under Inställningar är tom sätts mappen för säkerhetskopior till 'Dokument/Lön Light säkerhetskopior'. SÄKERHETSKOPIERING
Låst skattedeklaration ger nu en varning om man klickar på Spara eller Skapa borttagsfil, om deklarationen är låst. SKATTEDEKL
Åtgärdat ett kosmetiskt fel som gjorde att varningstext om Demolöntagare felaktigt visades om löntagaren saknade både förnamn och efternamn. LÖNTAGARE
Rättat ett fel som gjorde att felaktig information presenterades i informationsfönstret i menyn om man hade kryssat ur Systeminfo under Inställningar-Version. MENY
Rättat ett fel som gjorde att fel bild visades om man klickade Fortsätt och det fanns en felaktig lön. SKATTEDEKL
Nya licensregler. Förändringar i våra leverantörers juridiska villkor gör att vissa ändringar måste göras i vära licensregler för Lön Light:

macOS: Lön Light som laddas ned och används utan giltigt licensnummer gäller utan begränsningar i 45 dagar för maximalt 5 löntagare och ett företag. Funktioner som tidigare varit spärrade i den s k gratisversionen (t ex fil till Skatteverket) är fullt tillgängliga under dessa 45 dagar. Lön Light kan användas fullt ut under denna demoperiod.

Windows: Lön Light som laddas ned och används utan giltigt licensnummer gäller med begränsningar fram till sista juni 2023 för maximalt 5 löntagare och ett företag. Vissa av funktionerna (t ex fil till Skatteverket) är spärrade under denna period. Se handboken om vilka funktioner som kräver giltigt licensnummer.

Lön Light med licensnummer påverkas inte av denna ändring.
ÖVRIGT

2021

BeskrivningAvsnitt
Räknaren för frågan "Vill du uppdatera?" (som kommer när ny version lanseras) nollställs när man uppdaterar. INSTÄLLNINGAR
Ny retroaktiv arbetsgivaravgift införd av riksdagsbeslut 2021-02-03. Arbetsgivaravgift nr 5 är nu ändrad att gälla fr o m 1 jan 2021. SKATTEDEKL

BeskrivningAvsnitt
Rättat ett fel där knappen Spara försökte skapa en borttagsfil, om man tidigare klickat på fel knapp och sedan avbrutit. SKATTEDEKL
Eliminerat en varning gällande ruta 470 som kunde komma upp på skattedeklarationen om endast en lön fanns och den var negativ pga avdrag. SKATTEDEKL
En grön bock visas i listan över skattedeklarationer om fil till Skatteverket är framställd. SKATTEDEKL
På skattedeklarationen visas en påminnelse om att skicka in skattedeklarationen till Skatteverket om det börjar närma sig inskickningsdatum. SKATTEDEKL
Anpassning till nytt format på filen arbetgivardeklarationen, version 1.1.8.1 SKATTEDEKL
Nytt fält på den individuella skattedeklarationen - fält 098 Betalat för drivmedel vid bilförmån. Fylls i manuellt med beloppet som löntagaren betalat. Se handboken och Skatteverkets hemsida. LÖNER
Nybilspriser, SKV 2020-7 och SKV2020-23, avseende nybilspriser för 2020 och 2021 inlagda. BILKODER
Sökfunktion som visar löntagare som har Växastöd på löntagarkortet. Finns under knappen Visa. LÖNTAGARE
Möjligt att ange maximalt antal löntagare och löner som får ha Växastöd. Se Inställningar-Övrigt. INSTÄLLNINGAR
Möjligt att ange slutdatum för Växastödet. Se Inställningar-Övrigt. INSTÄLLNINGAR
Skattetabeller för 2021 inlagda. SKATTETABELLER

2020

BeskrivningAvsnitt

Rättat en felaktig radbrytning i en ledtext på individdelen av arbetsgivardeklarationen.

LÖNER

Bättre kontroll av organisationsnummer när man skapar fil till Skatteverket.

SKATTEDEKL

Ett problem med att skattetabellen för engångsbelopp blev tom vid leveranskonfigurering är löst.

SKATTETABELLER

BeskrivningAvsnitt

Ny version av nybilspriser, SKV 2019-21, avseende nybilspriser för 2020 inlagda.

Bilkoder

När nytt företag skapas är numera löneperioden "Föregående" förvald som standard.

Företag

Automatiskt bearbeta läge när man byter mellan flikarna Löntagare, Löner och Skattedekl.

Generellt

Rättat diverse kosmetiska stavfel.

Handboken

Ändring av epostadress under fliken Inställningar visar inte Meddela-knappen på PC, då den kan orsaka hängning på 64-bitars Windows.

Inställningar

Konteringen har nu standardkonton för bil- och kostförmån så man slipper mata in själv under Inställningar.

Kontering

Kalenderfunktionerna för sjukavdrag, VAB, föräldraledighet och semester fungerar nu över två månader om man vill.

Löner

Förmåner får inte vara negativa eftersom Skatteverket inte tillåter det. Gäller t ex Bilförmån, Drivmedelsförmån och Kostförmån.

Löner

Enklare att hantera hyresersättningar

Löner

Möjlighet till hyresersättning som fast månatligt belopp under fliken Grundbelopp-Ersättningar.

Löner

Rättat ett fel som gjorde att arbetsgivaravgifterna inte konterades korrekt på lönekonteringsrapporten om lönen var över 25000 och löntagaren hade Växastöd eller Ungdomsarbetsgivaravgift.

Löner

Rättat ett fel som gjorde att en nyskapad lön ibland inte visades under fliken Löner, trots att den fanns. Felet uppstod bara om det redan fanns löner skapade för månaden, som visades, och man skapade ytterligare en lön för månaden som visades. Då såg man inte den nya lönen förrän man klickade på Visa alla.

Löner

Anpassning till att Växa-stödet utvidgats från 12 månader till 24 månader.

Löntagare

Byte av länkar till Lön Lights egna hemsida, www.lonlight.se

Meny

Ny postortskatalog från mars 2019.

Postorder

Skattetabeller för 2020 inlagda.

Skattetabeller

Vid start kontrolleras så att inte fönstret kommer allt för mycket ur bild.

Övrigt

2019

BeskrivningAvsnitt
Uppdaterade och licensicerade tilläggsprogram. Tekniskt

BeskrivningAvsnitt

Rättat några stavfel och kompletterat handboken.

Generellt

Rättat ett fel som gjorde att konteringen av lönerna inte skrevs ut, endast en blank sida visades.

Löner

BeskrivningAvsnitt

Bättre loggning av uppgifter vid beställning med kort.

 Beställning

Hanterar nu 12 siffror för orgnumret i beställningen.

 Beställning

Nybilspriser beslutade enligt SKVFS 2019:3 avseende 2019 års bilar, inlagda.

 Bilkoder

Rättningar av diverse stavfel och felaktiga ord.

 Generellt

Flera rapporter, t ex Fördelning löner m fl, visar nu antal på ett tydligare sätt.

 Generellt

Förbättrad fönsterhantering, fönstrets storlek håller sig konstant när man navigerar i Lön Light.

 Generellt

Mer utförlig loggning när man raderar användare, företag, löntagare, löner och kontrolluppgfiter.

 Generellt

Rättat ett fel som gjorde att antalsrutan (under "Avdrag skatt mm" på lönespecen, sista raden där man kan ange annat avdrag) gav felaktig kontering om antalet var större än 1.

 Kontering

Rättat ett fel i konteringen. Kreditkonto för Karensavdrag ska vara samma som debet för sjuklön (fast med minustecken framför). Felet gjorde att konterad lön på konto 7011 blev för låg och beloppet på konto 7081 för hög. Felet rättas när man uppdaterar.

 Kontering

Kontrolluppgfiten är nu anpassad till formatet för inkomstår 2019. Bl a har fälten 001 008 009 014 015 016 017 042 044 045 047 052 053 054 055 056 065 070 tagits bort från kontrolluppgiften.

 KU10

Omarbetning till version 5.0 av KU10

 KU10

Färre personuppgifter sparas när händelser loggas.

 Loggning

Ledtexten på raden Karensavdrag göms inte längre, den visas nu alltid.

 Löner

Hjälpknapp med grundläggande information finns nu på lönespecen.

 Löner

Rättat ett fel som gjorde att utlägg och resekostnadsersättningar felaktigt redovisades i ruta 020 på individdelen av arbetsgivardeklarationen. Om man behöver rätta individdeklarationerna måste man rätta arbetsgivardeklarationen.

 Löner

Fältet för trängselskatt på lönespecifikationen är nu begränsat till 99999, från att förut ha varit 300:- per passage, vilket underlättar om vill skriva in hela summan.

 Löner

Anpassning till ändrade arbetsgivaravgifter för äldre fr o m 2019-07-01 och ungdomar fr o m 2019-08-01. Anpassning till nytt format 1.1.4.1 för den individuella skattedeklarationen.

 Löntagare

Antal karensavdrag och sjukdagar under fliken Summeringar-Löneavdrag avrundas nu till 1 decimal

 Löntagare

Rättat en hjälpbubbla om sjukdagar som inte visades korrekt under Summeringar-Löneavdrag.

 Löntagare

Knappen för att skapa KU10 finns inte längre i Lista löntagare. Den finns bara under Funktioner.

 Löntagare

Fliken Kontrolluppgiftsinfo har omarbetats med anledning av att man i normalfallet inte behöver lämna kontrolluppgifter längre (annat än i enstaka undantagsfall, se handboken).

 Löntagare

Fältet Bilkod är borttaget från fliken Löneinformation då det inte används på kontrolluppgifterna längre, det bara används vid beräkning av Bilförmån.

 Löntagare

Hjälpknappar finns nu ute till höger i bild. De visar information om vad knapparna i menyn gör så att man lättare kan orientera sig om man är ny i Lön Light.

 Meny

Rättat beräkningen av företagets sjuklönekostnad. Karensavdraget dras nu av i ruta 499 på deklarationen.

 Skattedekl

Om utdelningsadressen för företaget var tom resulterade det i att Skatteverket inte tog emot filen utan klagade på "Schemavalideringsfel, Error at element ...". Detta är nu åtgärdat.

Skattedekl

BeskrivningAvsnitt

Fälten 010 012 013 018 019 020 021 022 032 037 039 131 132 133 och 134 på individuppgiften får nu vara 0. Detta ger enklare hantering i vissa specialfall och minskar onödiga felmeddelanden.

 Löner

Om man anger värde av bilförmån tlll 0:- så kommer det nu med i filen till SKV. Det är aktuellt om man gör nettolöneavdrag och samtidigt har förmån av drivmedel. Förut gavs ett onödigt felmeddelande om bilförmånen var 0:-

 Löner

Fältet Semesterjustering på löntagarkortet töms nu när man byter semesterår oavsett semesterprincip. Tidigare gjordes inte detta för prinicipen intjänande förskjutet.

 Löntagare

Ändring av felkontroll S055 som innebar att personnumret måste ha korrekt kontrollsiffra. Kontroll S055 slår inte längre till om personnummer saknas.

Skattedekl

BeskrivningAvsnitt

Exempel på hantering av sjukförsäkringen i handboken.

Löntagare

Efter uppdatering visas nu valt företags löntagare.

Löntagare

Endast de med månadslön får automatiskt karensavdrag satt vid uppdatering, timanställda rörs inte.

Uppdatering

BeskrivningAvsnitt

Efter uppdatering kunde det se ut som om en del löntagare inte kom med i uppdateringen (rent kosmetiskt, de visades bara inte). Detta är nu justerat.

Löntagare

BeskrivningAvsnitt

Korrigerat funktionen Maila visade för lönespecar/kontrolluppgifter. Kunde fortfarande misslyckas genom att inte hitta skapade PDF-filer.

 Löner

Om Fk114 eller Fk276 är ikryssat blir Fk001 Avdragen skatt tom i stället för 0. Berör endast arbetsgivarregistrerade idrottföreningar.

 Löner

Korrekta epostadresser krävs för att det ska gå att framställa den nya arbetsgivardeklarationen på fil.

Skattedekl

BeskrivningAvsnitt

Nybilspriser beslutade 2018-10-29 SKVFS 2018:13 samt 2018-12-17 SKVFS 2018:27 avseende 2019 års bilar, inlagda.

Bilkoder 

Nytt telefonnummer till supporten: 08-522 531 55

Generellt

Det finns inte längre stöd för egna arbetsgivaravgifter med avvikande procentsatser.

Inställningar

Sjukfunktionen med kalender arbetar nu enligt de nya reglerna om karensavdrag.

Löner

Om man använder funktionen Semesterbank för timanställda så visas nu in och utgående saldon på lönespecen.

Löner

Ny rapport: Frånvaro som visar en sammanställning över olika frånvaroorsaker.

Löner

Stödet för nya taggar i löneimportfilen; Fk114, Fk276, Fk114Lön och Fk276Lön. Se handboken.

Löner

Ny funktion på i lista löntagare: Funktioner - Fråga skatt: skickar direkt förfrågan till Skatteverkets register för alla visade löntagare om hur mycket skatt man ska dra av. Svar inom några sekunder.

Löntagare

Ny funktion på löntagarkortet: Beräkna bilförmån: räknar ut bilförmånsvärdet per månad.

Löntagare

Nytt fält för karensavdrag på löntagarkortet: Karensavdrag

Löntagare

Nya FORA koder har tillkommit.

Löntagare

Vilket tecken som helst kan nu användas som FORA kod. FORA använder numera alla slags krumelurer som kollektivavtalskod, t ex %=:] m. fl.

Löntagare

Korrigerat anställningsbeviset så att texten "Månadslön" inte visas om löneperiod är annat än Månadslön. (t ex Timlön eller Annan)

Löntagare

Stödet för det gamla formatet för skatteförfrågningar, CSR-fil, är borttaget.

Löntagare

Personnummer för innevarande år (barn fött t ex 2018) räknas inte som 100-åring. 18mmdd-sssk räknas som födda 2018 och 19mmdd-sssk räknas som en 100-åring om innevarande år är 2018. Sparar man sekelsiffrorna i personnumret på löntagarkortet, 2017mmdd-sssk så gäller dessa.

Löntagare

Helt ny utformning av skattedeklarationen pga att arbetsgivardeklaration på individnivå gäller alla företag. Spara knappen ger nu en fil i nya XML-formatet.

Skattedekl

Rättat en felaktig hjälptext för skattedeklarationen.

Skattedekl

Ändring av Sjuklönekostnad, Underlag regionalt stöd och Underlag forskning och utveckling har fått egna knappar. Förut klickade man på fälten.

Skattedekl

Stödet för det gamla filformatet för skattedeklarationer, eSKD, är borttaget.

Skattedekl